Urbár a pasienkové pozemkové spoločenstvo Nolčovo

Aktuality

apríl 20th, 2014 at 19:55

 

Výbor Urbáru a pasienkového pozemkového spoločenstva   Nolčovo

 PSČ  038 54 , IČO : 3 1 9 1 7 8 2 8

 

                                                                         z  v o  l  á  v a

 

v súlade s §14, časti 1 , zákona č.97/2013 Zb. z. , článkom V, bodom č.4 zákona č.34/2014 , zmluvou a stanovami spoločenstva  a ďalšími súvisiacimi platnými predpismi a nariadeniami

 

                                        na deň  10.5.2014   /t.j. v sobotu /  o  12,30 hod.

                                    /prezentácia od  11,30 hod . / 

  

            

                     Z A S A D N U T I E             Z H R O M A Ž D E N I A

                                         

                               

 

Program  zhromaždenia  :

 

 1.    Otvorenie a voľba predsedu  zhromaždenia.

 2.    Voľba  zapisovateľa,  sčítačov hlasov, overovateľov zápisnice.

 3.    Voľba predsedu a členov  návrhovej  komisie .       

 4.     Správa o činnosti za rok 2013.

 5.     Správa o ročnej účtovnej závierke, návrh na rozdelenie zisku.

 6.     Správa dozornej rady.

 7.     Schválenie ročnej účtovnej závierky a  rozdelenia zisku.

 8.     Nájomné zmluvy na poľnohospodársku pôdu, lesnú pôdu a

         užívanie poľovného revíru . 

 9.     Podnikateľský zámer na ďalšie obdobie.

10.    Prehodnotenie poplatkov za služby , palivové a úžitkové drevo.

11.    Odmena Dozornej rady za rok 2013.

12.    Návrh uznesenia.

13.    Záver.

   

 

Pri prezentácii od 11,30 hod. do 12,30 hod. v miestnosti konania je potrebné na vyzvanie predložiť občiansky

preukaz a v prípade zastúpenia právoplatné písomné splnomocnenie. Právo zúčastniť sa  zhromaždenia majú

podielnici UaPPS , zapísaní na LV k 31.12.2013,resp. ich právni nasledovníci, ktorí predložili právoplatné doklady o nadobudnutí vlastníctva najneskôr do 2.5.2014  predsedovi spoločenstva.

 

Náklady spojené s účasťou na VZ si hradí každý akcionár sám.

         Po schválení navrhnutej výšky podielov zo zisku budú po ukončení  zasadnutia  zhromaždenia  vyplatené podiely na zisku. Vlastníci poľnohospodárskej pôdy , ktorí uzatvorili zmluvu o nájme si  za rok  2013 môžu takisto prevziať nájomné.                                                                      

 

 

 

                            Predseda UaPPS p. Ing. Ján Vojt

 

V Nolčove 4.apríla 2014

 

                            Podpredseda UaPPS p. Peter   Stano

 

 

 

 

 

 

 

Pridajte komentár

XHTML: Povolené tagy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>