Urbár a pasienkové pozemkové spoločenstvo Nolčovo

Archive for the ‘Oznamy’ Category

Zasadnutie zhromaždenia

nedeľa, apríl 14th, 2019

Zasadnutie zhromaždenia

sobota, február 18th, 2017

25.3.2017 o 12,30 hod . sa koná zasadnutie zhromaždenia v spoločenskej miestnosti OcÚ Nolčovo.

Výbor UaPPS Nolčovo

Zhromaždenie Nolčovo

Zhromaždenie 2015

sobota, apríl 4th, 2015

 

Výbor Urbáru a pasienkového pozemkového spoločenstva /UaPPS/  Nolčovo

 PSČ  038 54 , IČO : 3 1 9 1 7 8 2 8 , zapísaného v registri pozemkových spoločenstiev Okresného úradu Martin,

 pozemkového a lesného odboru, vo vložke číslo : R – 0066/506

 

                                                                         z  v o  l  á  v a

  

             v súlade s §14,časti 1 , zákona č.97/2013 Zb.z., zmluvou a stanovami spoločenstva

             a ďalšími súvisiacimi platnými zákonmi, predpismi a nariadeniami

 

             na deň  25.4.2015   /t.j. v sobotu /  o  12,30 hod.(prezentácia od 11,30 hod.)

v spoločenskej miestnosti OcÚ v Nolčove

 

                   Z A S A D N U T I E              Z H R O M A Ž D E N I A

                                         

 

Program  zhromaždenia  :

 

1.    Otvorenie .

2.    Voľba  zapisovateľa,  sčítačov hlasov, overovateľov zápisnice.

3.    Voľba predsedu a členov mandátnej a  návrhovej komisie .       

4.     Správa o činnosti za rok 2014 .   

5.     Správa o ročnej účtovnej závierke, nájmy  a  návrh na rozdelenie zisku.

6.     Správa dozornej rady.

7.     Schválenie ročnej účtovnej závierky , nájmov a  rozdelenia zisku.

8.     Neznámi vlastníci a pomoc pri identifikácii vlastníkov a ich právnych 

        nasledovníkov .

9.     20 rokov od ustanovujúcej valnej hromady- stručný prehľad  doterajšej 

        činnosti spoločenstva.

10.   Podnikateľský zámer na ďalšie obdobie.

11.   Prehodnotenie poplatkov za služby , palivové a úžitkové drevo.

12.   Odmena Dozornej rady za rok 2014.

13.   Návrh uznesenia .

14.   Záver

 

 

Pri prezentácii od 11,30 hod. do 12,30 hod. v miestnosti konania je potrebné na vyzvanie predložiť občiansky

preukaz a v prípade zastúpenia právoplatné písomné splnomocnenie. Právo zúčastniť sa  zhromaždenia majú

podielnici UaPPS, alebo nimi právoplatne splnomocnení zástupcovia .

Za rozhodujúci deň v zmysle § 180 Obchodného zákonníka na uplatnenie práva účasti na zhromaždení  pre nových vlastníkov bol určený deň 17.4.2015 vrátane, ako deň predloženia dokladov o vlastníctve predsedovi (Ing. Ján Vojt) spoločenstva.

       Ak  zhromaždenie nebude uznášaniaschopné, výbor UaPPS zvoláva náhradné  zhromaždenie na 25.4.2015    v spoločenskej miestnosti OcÚ v Nolčove. so začiatkom o 13,30 hod.

Náklady spojené s účasťou na zhromaždení si hradí každý akcionár sám.

         Po schválení navrhnutej výšky nájmov, resp. podielov zo zisku    budú tieto po ukončení   zhromaždenia  vyplatené.

 

 

 

                                                                                   Predseda UaPPS p. Ing. Ján Vojt

 

V Nolčove 23.marca 2015

                                                                                   Podpredseda UaPPS p. Peter   Stano

 

Aktuality

nedeľa, apríl 20th, 2014

 

Výbor Urbáru a pasienkového pozemkového spoločenstva   Nolčovo

 PSČ  038 54 , IČO : 3 1 9 1 7 8 2 8

 

                                                                         z  v o  l  á  v a

 

v súlade s §14, časti 1 , zákona č.97/2013 Zb. z. , článkom V, bodom č.4 zákona č.34/2014 , zmluvou a stanovami spoločenstva  a ďalšími súvisiacimi platnými predpismi a nariadeniami

 

                                        na deň  10.5.2014   /t.j. v sobotu /  o  12,30 hod.

                                    /prezentácia od  11,30 hod . / 

  

            

                     Z A S A D N U T I E             Z H R O M A Ž D E N I A

                                         

                               

 

Program  zhromaždenia  :

 

 1.    Otvorenie a voľba predsedu  zhromaždenia.

 2.    Voľba  zapisovateľa,  sčítačov hlasov, overovateľov zápisnice.

 3.    Voľba predsedu a členov  návrhovej  komisie .       

 4.     Správa o činnosti za rok 2013.

 5.     Správa o ročnej účtovnej závierke, návrh na rozdelenie zisku.

 6.     Správa dozornej rady.

 7.     Schválenie ročnej účtovnej závierky a  rozdelenia zisku.

 8.     Nájomné zmluvy na poľnohospodársku pôdu, lesnú pôdu a

         užívanie poľovného revíru . 

 9.     Podnikateľský zámer na ďalšie obdobie.

10.    Prehodnotenie poplatkov za služby , palivové a úžitkové drevo.

11.    Odmena Dozornej rady za rok 2013.

12.    Návrh uznesenia.

13.    Záver.

   

 

Pri prezentácii od 11,30 hod. do 12,30 hod. v miestnosti konania je potrebné na vyzvanie predložiť občiansky

preukaz a v prípade zastúpenia právoplatné písomné splnomocnenie. Právo zúčastniť sa  zhromaždenia majú

podielnici UaPPS , zapísaní na LV k 31.12.2013,resp. ich právni nasledovníci, ktorí predložili právoplatné doklady o nadobudnutí vlastníctva najneskôr do 2.5.2014  predsedovi spoločenstva.

 

Náklady spojené s účasťou na VZ si hradí každý akcionár sám.

         Po schválení navrhnutej výšky podielov zo zisku budú po ukončení  zasadnutia  zhromaždenia  vyplatené podiely na zisku. Vlastníci poľnohospodárskej pôdy , ktorí uzatvorili zmluvu o nájme si  za rok  2013 môžu takisto prevziať nájomné.                                                                      

 

 

 

                            Predseda UaPPS p. Ing. Ján Vojt

 

V Nolčove 4.apríla 2014

 

                            Podpredseda UaPPS p. Peter   Stano