Urbár a pasienkové pozemkové spoločenstvo Nolčovo

Korešpondenčné hlasovanie za rok 2020 výsledok

15 júla, 2021 at 12:53

Hlasovacie lístky odovzdali, resp. zaslali podielnici , ktorí predstavujú 76 952 platných hlasov.,

to je 76,08 % zo všetkých platných hlasov, ktorí všetci schválili nasledujúce body 1 až 4.

1, Správu o finančnom hospodárení a účtovnej závierke za rok 2020

2, Správu dozornej rady o kontrole hospodárenia za rok 2020

3, Plán činnosti spoločenstva a návrh finančného rozpočtu na rok 2021

4, Odmenu dozornej rady za rok 2020

Bod č. 5, Výšku finančných profitov za pôdu a les – za schválenie bolo 76 610 hlasov, t.j. 75,75 %

platných hlasov, proti bol podielnik s počtom hlasov 342 , t.j.0,34 %.

Hlasovacie lístky po určenom termíne dodania neboli brané do úvahy.

Všetky body boli schválené nadpolovičnou väčšinou hlasov..

Ďakujeme podielnikom , ktorí sa hlasovania zúčastnili a potvrdzujeme výplatu finančných

náležitostí za rok 2020 v oznámenom termíne (16. a 17.7.2021).

Ing. Ján Vojt – predseda

Pridajte komentár

XHTML: Povolené tagy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>