Urbár a pasienkové pozemkové spoločenstvo Nolčovo

Správa predsedu za rok 2020

9 júna, 2021 at 16:51

Rok 2020 bol deviatym rokom plnenia PSoL (program starostlivosti o les ) a jeho hospodárskych opatrení.

V roku 2020 bolo vyťažených 1 222 m³ listnatej a 268 m³ ihličnatej hmoty, z toho 58 %  predstavuje náhodná ťažba (spôsobená v dôsledku vetra, kôrovca, hniloby a pod.).

V PSoL nám bola na 10 rokov schválená celková ťažba  44 843 m³ ( 30 014 m³ listnatá a 14 829 m³  ihličnatá hmota). Za 9 rokov bolo vyťažené celkom 22 617 m³ drevnej hmoty , čo predstavuje 50,44 % celkovej predpísanej ťažby za 10 rokov. Od roku 2013 je v platnosti  aj PSoL na území UaPPS Nolčovo s názvom  UaPPS Nolčovo 2 na výmere 16,47 ha, kde je plánovaná ťažba do konca roku 2021 v objeme

1 481  m³, zatiaľ bolo z tohto objemu celkovo vyťažených 96 m³ dreva.

             Celkove nízka ťažba za doterajších 9 rokov  bola spôsobená hlavne veľmi  nízkou cenou ihličnatého

dreva v posledných rokoch , aj v priebehu roka 2020, keď bol problém vôbec umiestniť ihličnaté drevo na trhu z dôvodu pretrvávajúcej hlavne kôrovcovej kalamity. Výbor berie ohľad dlhodobo aj na nasledujúce obdobie, kedy pri plnej povolenej ťažbe v terajšom decéniu by nastal problém  s nízkym  povoleným objemom podľa PSoL  v nasledujúcich rokoch.

       Ťažby boli v teréne riadne vyznačené  a vzniknuté holiny  zamerané GPS, resp. vyhodnotené  na aktuálnych  ortofotomapách  v programe  Google Earth a ArcPad. Ku každej rubnej a predrubnej  ťažbe  bol vydaný písomný súhlas  a doložený doklad  o pôvode dreva  a objem v m³ zaevidovaný v evidenčnej časti PSoL a na mape v grafickej evidencii. Bolo poskytnuté palivové drevo pre 99 podielnikov. Za drevnú hmotu

 bolo cez virtuálnu pokladnicu v hotovosti vyúčtované 32 131,70 EUR.V lese ťažbu vykonávala v priebehu roka jedna s.r.o. a traja živnostníci. Drevná hmota bola odpredaná 4 subjektom, všetky vystavené faktúry sú uhradené.

       V roku 2020 bolo vykonané zalesňovanie v súlade so zákonnými lehotami  na výmere 5,79 ha , ktoré bolo zaevidované v LHE  (lesohospodárska evidencia) a v kartách pôvodu porastov. Celkovo bolo vysadených v roku 2020 14 000 ks stromčekov (holiny a vylepšovanie porastov). Veľký problém hlavne v odľahlejších neprístupných porastoch je problém s ohryzom stromčekov lesnou zverou. Ochrana kultúr proti burine bola vykonaná na ploche 7,65 ha a sadenice boli ošetrené prípravkami Cervacol a Neoponit na ploche 10,05 ha. Rozmiestnených bolo 11 feromónových lapačov (IT Ecolure a PCIT Ecolure) proti  podkôrnemu hmyzu, ktoré slúžili aj na monitoring. Boli vykonávané aj práce pri starostlivosti  o lesné cesty – opravili, resp. vymenili sa odrážky na ceste do Ráztok v dĺžke cca 2 km. Pravidelne dochádzalo členmi výboru k čisteniu a oprave lesných ciest. V priebehu roka boli vykonané pochôdzky v teréne – vyznačovanie ťažby, prebierok, priebežná obnova hraníc a pod.

V poľnohospodárskej časti boli doplatené  požadované dotácie aj   za rok 2019 . Žiadosti na lesnícke a poľnohospodárske dotácie za rok 2020 boli podané včas a boli priznané v celej výške a väčšina vyplatená v

Decembri 2020 , resp. zostatok v Máji 2021.

Pribudlo nám 30  nových zmlúv na poľnohospodársku pôdu (25 od  bývalých nájomcov Farmavetu) o výmere 49,19 ha . Eduard  Kráľ, Dušan Stano st. s manželkou a Viktor Trusko s kúpou od p. Ursínyovej podpísali nájomné zmluvy na poľnohospodársku pôdu s Farmavetom. Podnájomné zmluvy na časť pôdy sú uzatvorené s Ľubomírom Dubovcom a Viliamom Raffajom ml. V priebehu roka sme  zabezpečovali pasenie hovädzieho dobytka (HD) hlavne  v lete na horských lúkach. Stav k 31.12.2020 bol 66 kusov. Organizovali sme aj zabíjačku s mäsom pre podielnikov. V máji 2020 sa s veterinárnym lekárom vykonala kastrácia býčkov. Zabezpečovali sme  kosbu, zvoz a uskladnenie sena na zimné kŕmenie, priebežné označovanie zvierat štítkami, nahlasovanie do centrálnej evidencie, vývoz a rozhadzovanie hnoja , orbu a osev ornej pôdy ovsom s podsevom lucerny a všetky potrebné náležitosti , súvisiace s chovom hovädzieho dobytka . Poľovníci čistili lúku Ostré od náletov , v čom sme pokračovali aj s dohodármi aj na Černákove, Hradisku a ďalších pasienkoch. Usušili sme seno z Nolčovskej kosy z Príslopa a zviezli do humna  na zimné kŕmenie.            

Opravili  sme strechu na urbárskom dome a na prístavbe , kde došlo k výmene poškodených a hnilobou napadnutých  drevených častí a väčšiny škridiel a válovcov. Poďakovanie patrí hlavne Pavlovi Milanovi a Miroslavovi Boďovi, ktorí veľmi dobre zvládli odborné opravy.

                             Členovia výboru majú rozpísané celoročné služby pri kontrole HD .

Každoročne sa aktualizuje zoznam podielnikov , poskytujú sa podklady notárom pri dedičských konaniach a takisto sa aktualizuje zoznam prenajímateľov poľnohospodárskych pozemkov. Vedie sa celá požadovaná dokumentácia  čo sa týka lesnej a poľnohospodárskej činnosti. Väčšina údajov (štatistika, dotácie a pod. ) sa poskytuje cez elektronickú schránku, ktorú má na starosti predseda .

       Parcelu, ktorá je v skutočnosti prístupovou cestou do porastov v lokalite Lipné sme kúpili do vlastníctva  spoločenstva  od p. Vladimíra Kráľa.

Chcem vyzdvihnúť serióznu a obojstranne výhodnú spoluprácu s obcou Nolčovo, hlavne so starostom Vladimírom Mihálikom.

Výbor zasadal v roku 2020 podľa potreby. Napriek problémom s COVID 19 sa podarilo zabezpečiť a vykonať potrebné činnosti. Účasť členov výboru je nad 90 %. Členovia výboru absolvovali brigády pri úprave  účelového zariadenia (príprava palivového dreva, úprava okolia, oprava strechy,  odstránenie smreka s kôrovcom v lokalite Ráztoky už v zárodku, rozmiestnenie feromónových lapačov, a viaceré obhliadky v teréne). Dozorná rada sa zúčastňovala jednania podľa potreby. Členovia výboru spolu s Dozornou radou zabezpečovali podľa rozpisu činnosť požiarnej hliadky.

       Je stále náročnejšie zabezpečovať cez dohody potrebné práce hlavne v lese , keď zo zdravotných dôvodov vypadávajú starší podielnici a niet ich kým nahradiť. Poďakovanie za úspešné zvládnutie všetkých prác v roku 2020 patrí hlavne pre : Bohuslav Boďa , Juraj Rafaj, Miroslav Boďa , Ľubomír Stano, Jaroslav Vavák, Peter Vojt, Jozef Vojt, František Černek a František Fekeč.    

       Vzhľadom na nízku trhovú cenu smreka a čiastočne aj buka boli nízke ťažby a príjmy za predaj dreva oproti plánu boli nižšie o 21 000 EUR (pritom príjmy za lacné palivové drevo boli vyššie o 4 000 EUR), nedošlo ani k plánovanému predaju HD z dôvodu COVID-u , kde tiež plánované príjmy boli nižšie o

cca 4 100 EUR. Vzhľadom k tomu boli znížené aj výdavky a celkový finančný výsledok za rok 2020

bol zisk vo výške 40 134,74 EUR. Vzhľadom na končiaci PSoL a potrebu dokončenia lesných prác – hlavne prečistiek navrhujeme do rezervy na pestovné práce dať 35 000 EUR, na odmenu pre členov dozornej rady tak ako vlani  600 EUR, za lesné pozemky rovnakú sumu ako v roku 2019 – 9,00 EUR/ha a navýšenie nájmu za poľnohospodársku pôdu na 30 EUR/ha.

       Vzhľadom na vysoké ceny smreka v súčasnosti je predpoklad  dobrého výsledku aj v roku 2021.

Všetko sa financuje z našich zdrojov (bez úverov) investícia do prestavby Urbárskeho domu bola zatiaľ z finančných dôvodov odložená .    

  Ing. Ján Vojt -predseda UaPPS

Comments are closed.