Urbár a pasienkové pozemkové spoločenstvo Nolčovo

Súčasnosť

Urbár  a pasienkové pozemkové spoločenstvo Nolčovo / ďalej UaPPS Nolčovo/

Orgány spoločenstva :
1. Valné zhromaždenie  – koná sa minimálne jedenkrát ročne, právo účasti majú všetci vlastníci, resp. ich právoplatne splnomocnení zástupcovia, počet hlasov vlastníka zodpovedá veľkosti  podielov. V súčasnosti je členmi spoločenstva cca 280 vlastníkov.
2. Výbor – má 7 členov : predseda, podpredseda a  hospodár  a ďalší 4 členovia. Volí sa na valnej hromade na obdobie 5 rokov, predseda, podpredseda a  hospodár  majú právo zastupovať UaPPS navonok v konaní s inými právnymi subjektmi, alebo fyzickými osobami .
3. Dozorná rada – je trojčlenná:  predseda  a dvaja členovia , sú volení na 5 rokov valným zhromaždením.
4. Voľby členov výboru sa naposledy uskutočnili v roku 2007, kde došlo k zmene stabilného zloženia výboru, dvaja členovia zo zdravotných dôvodov nekandidovali, jeden nebol zvolený).Predsedom  UaPPS je od roku 2007 p. Peter Stano, z dôvodu jeho zdravotných problémov od Septembra 2009 ho zastupuje vo funkcii predsedu  Ing. Ján Vojt. Ďalším štatutárnym zástupcom je hospodár Ing. Ivan Milan, členmi výboru sú Vladimír Vaňko, Peter Híčik, Jaroslav Vavák. V roku 2010 Ing. Ján Zachar sa vzdal členstva vo výbore spoločenstva a na valnej hromade v roku 2011 bol zvolený za člena výboru Peter Vojt.
5. Funkciu odborného lesného hospodára do roku 2009 vykonával p. Vladimír Kráľ, od roku 2010 ju vykonáva Ing. Peter    Bakura.
UaPPS je v katastrálnom území  Nolčovo jediným užívateľom lesného majetku. Od roku 2010 má uzatvorené nájomné zmluvy aj s jednotlivými vlastníkmi poľnohospodárskej pôdy (cca 200 ha) , z ktorej časť  prenajíma súkromnej poľnohospodárskej spoločnosti.
Celková výmera, patriaca podielnikom UaPPS je  1 034,8691 ha.
Plocha lesných porastov celkom : 905,22 ha v Lesnom  hospodárskom celku Kantor, na lesnom celku  Neodovzdané   a ostatné lesy LHC Kantor. Prioritou činnosti spoločenstva je starostlivosť o les , len v roku 2011 bolo vysadených cca 25 000 ks ihličnatých drevín, bolo vykonané vyžínanie na ploche cca 6,7 ha a ošetrovanie proti ohryzu lesnou zverou .Prečistky boli v roku 2011 vykonané na ploche 31 ha.
UaPPS Nolčovo za dobu svojej existencie  každoročne vykazuje mierny zisk, napriek tomu, že väčšina lesných porastov je v ťažko prístupných terénoch a 291,24 ha z výmery sú ochranné lesy, kde nie je povolená hospodárska činnosť .Každoročne sú vyplácané podiely na zisku vo výške podľa  rozhodnutia valnej hromady.
Z plánovanej obnovnej ťažby podľa platného  lesohospodárskeho plánu na roky 2002-2011 vo výške 26 185 m³ ( priemer 2 618 m³ ročne ), UaPPS za 10 rokov vyťažilo  cca 19 100 m³ drevnej hmoty. Od roku 2012 bude platiť nový lesohospodársky plán. Väčšina   lesných porastov sú zmiešané lesy s prevahou buka (cca 70 %), resp. smreka (cca 27 %).
Spoločenstvo venuje veľkú starostlivosť aj stavu lesných ciest. Mimo opráv z vlastných prostriedkov  podáva aj žiadosti na čerpanie finančných prostriedkov z fondov EÚ.
V  roku 2009 bola ukončená rekonštrukcia asfaltovej cesty vo Veľkej doline v dĺžke 3,9 km. V roku 2010 sa pokračovalo  rekonštrukciou  lesných ciest Príslop a Ráztoky v celkovej dĺžke  6 525 m a 3 990 m. V  roku  2011 bola akcia úspešne ukončená.
Výdavky vo výške 1 001 556,95 EUR boli čerpané z Programu rozvoja vidieka 2007-2013 a boli uhradené z tohto programu v plnej výške. S výnimkou roku 2009 ( kedy žiadosť o eurofondy spracovala agentúra ), nasledujúce  projekty, žiadosti , kontrolu celého priebehu, prefinancovanie priebežné a konečné žiadosti o platbu z Pôdohospodárskej platobnej agentúry úspešne
zabezpečoval výbor spoločenstva.
Na prefinancovanie a zaplatenie DPH mal UaPPS  úver s Dexia  banky (v roku 2009 a roku 2010) a Slovenskej sporiteľne (2011). V súčasnosti sú všetky poskytnuté úvery splatené.
Opravené boli aj ďalšie cesty (Pod Opletom, Lipné a Zrazy).
Spoločenstvo  poskytlo drevnú hmotu a financovalo v roku 2010 výstavbu koliby „Príslop“  ako  pripomienku na našich predkov a pamätníkov, ktorí v letných mesiacoch pravidelne chodili  kosiť horské lúky a identické objekty slúžili na spanie, resp. úschovu sena. Pripomienkou je aj každoročne obecným úradom organizovaná „Nolčovská kosa“, ktorú  spoločenstvo takisto podporuje.
Spolupracujeme s obcou Nolčovo, ktorá bola úspešná pri získaní finančných prostriedkov  na protipovodňové  opatrenia na pozemkoch spoločenstva (50 000 EUR). V rámci toho je zamestnaných na obdobie 6 mesiacov 10 dlhodobo nezamestnaných a výsledkom bude zachytenie cca 10 000 m3 vody v prípade nadmerných zrážok a tým výrazné zníženie rizika povodní. Opatrenia majú význam aj v prípade sucha na zadržanie vody v KÚ Nolčovo.

30.4.2011 sa konalo riadne valné zhromaždenie , za odstupujúceho člena výboru Ing. Jána Zachara bol zvolený  Peter  Vojt. Vysadilo sa 5 500 ks stromčekov, vykonalo vyžínanie buriny a ochrana proti ohryzu v zmysle plánu.

Dňa 14.4.2012 sa konalo riadne valné zhromaždenie na ktorom prebehli tajné voľby výboru a dozornej rady na ďalšie päťročné obdobie. Za člena výboru kandidovalo 9 záujemcov (okrem doterajších členov aj Dušan Stano ml. a Ivan Dubovec). Nadpolovičnou väčšinou všetkých hlasov boli zvolení doterajší členovia výboru (najvyšší počet hlasov mal Ing. Ján Vojt) a predseda i členovia dozornej rady. Noví kandidáti získali menej ako 15, resp. 8 % zo všetkých hlasov.Na prvom zasadnutí výboru bol za predsedu zvolený Ing. Ján Vojt, podpredsedu Peter Stano a hospodára Ing. Ivan Milan . V roku 2011 sa zasadilo 23 650  ks stromčekov,vykonalo sa vyžínanie a ošetrovanie proti ohryzu. Z dôvodu prevodu z ttp do lesa pribudne cca 16 ha . Za 10 rokov platnosti LHP sa vyťažilo 73,2 % z povoleného množstva.

Dňa 27.4.2013 sa konalo riadne valné zhromaždenie, bola schválená zmena Zmluvy  o založení a Stanov spoločenstva podľa zákona č.97/2013 Z.z.,schválená účtovná závierka,Podnikateľský zámer na rok 2013 a návrh rozpočtu. Krajským lesným úradom bol vykonaný štátny dozor v lesoch dňa 15.6.2012, kde bolo posúdené vykonávanie hospodárenia  v lese s výsledkom – na dobrej odbornej úrovni. V roku 2012 sa vyťažilo 48 % z povoleného ročného objemu ťažby. Bolo vysadených 34 400 ks stromčekov, vykonané vyžínanie a ochrana proti ohryzu. Prvýkrát sa predávala hmota na štiepkovanie (345 ton). Výbor samostatne zabezpečil spracovanie projektu  a žiadosti na dotácie z eurofondov na dodávku strojného zariadenia z PPA z Programu rozvoja vidieka.

Dňa 10.5.2014 sa konalo zhromaždenie vlastníkov. V roku 2013 bolo vysadených 14700 ks stromčekov , vyžínanie a nátery proti zimnému ohryzu mladých ihličnatých stromkov. V roku sa vyťažilo 3 385 m3 drevnej hmoty  a prečistky na výmere 9,73 ha (Mláky a Ráztoky). Podielnikom bolo poskytnuté stavebné drevo  (J, Bačé a V. Trusko).  Zvýšila sa výmera lesa o 16,47 ha . Na dražbe sme získali parcelu za Váhom (predanú potomkami Mitelmana), ktorá chýbala do uceleného vlastníctva katastrálneho územia za Váhom. Zasypala sa stará , nepoužívaná cesta na Malej dolinke nadbytočnou  zeminou spoza Priehrady. Na Kolibe Príslop sa osadilo okno a natrela šindĺová strecha. Kúpili sme dom č. 21 v obci – po prestavbe plánujeme postaviť urbársky dom. Zvýšila sa suma na vyplatenie pre podielnikov o 20 %.

Dňa 25.4.2015 sa konalo zhromaždenie vlastníkov. V priebehu roka 2014 bol zaznamenaný  výskyt lykožrúta lesklého a viaceré vetrové kalamity , najväčšia bola „Žofia“. Začiatkom roka sa pálili zbytky po ťažbe a pokračovalo odstraňovanie stromov , napadnutých lykožrútom. Zakúpených bolo 12 ks feromónových lapačov a osadených v porastoch. Vzhľadom na uvedené kalamity boli ceny drevnej hmoty nevýhodné, celý rok výdatne pršalo – v podstate sme zabezpečovali len palivové drevo pre podielnikov a kalamitné drevo – z ročného povoleného objemu sa vyťažilo len 61,8 %. Predali sme aj 100 ton nehrubia  – na štiepku. Vysadilo sa 17 600 ks stromčekov, vykonali sa vyžínačky a ošetrovanie stromčekov na jeseň proti zimnému ohryzu zverou. K 31.12.2014 spoločenstvo nemá žiadne  pohľadávky po lehote splatnosti. Zabezpečili sme pre prenajímateľov pôdy vypracovanie žiadostí  na odškodnenie z dôvodu vedenia vysokého napätia nad pozemkami vlastníkov. Zabezpečili sme prívod vody ku kolibe Príslop a k urbárskemu účelovému zariadeniu v Suchej dolinke. Schválilo sa nepredĺženie zmluvy o nájme pozemkov s doterajším nájomcom a vzhľadom na zmenené podmienky odloženie investície do urbárskeho domu . Schválila sa  kúpa jalovíc mäsového typu. Dočasne nadbytočné výmery sa poskytli do nájmu záujemcom – najneskorší termín na prihlásenie u Ing. Vojta bol do 30.8.2015. Schválilo sa na žiadosť Ľubomíra Dubovca poskytnutie časti pozemkov na pasenie oviec.  Spoločne s Lesným družstvom Krpeľany sme zvolali zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov v poľovnom revíri Podhradie a  vlastníci , ktorých výmera dosahovala 70,17 % celkovej výmery  poľovného revíru schválili jednohlasne  uzatvorenie nájomnej zmluvy v zmysle zákona pre poľovnícku organizáciu Kľak so sídlom v Podhradí na 15 rokov. Na zhromaždení boli vyplatené aj finančné náležitosti podľa veľkosti podielov (za les a nájom poľnohospodárskej pôdy). Spoločenstvo hospodárilo so ziskom.

17.4.2016 sa konalo riadne valné zhromaždenie podielnikov.V roku 2015 sa vyťažilo 2 576 m3  drevnej hmoty, vysadilo 12 500 ks stromčekov. Zakúpilo sa 18 ks čistokrvných jalovíc mäsového typu Hereford, zaregistrovaná bola farma na spoločenstvo. Na zimné kŕmenie sme mali nachystaných 200 balíkov senáže. Obnovila sa približovacia linka k Vieche (kalamita Ostrý Grúň) a pirt Oplet – Príslopec. Finančné profity za les sa zvýšili o 50%, za poľnohospodársku pôdu ostali  v rovnakej výške , ako za  rok 2014.

25.3.2017 sa konalo riadne valné zhromaždenie. Za 5 rokov platnosti PSOL sme vyťažili 32,5 % objemu drevnej hmoty (17,5 % ostáva nevyťažené z povoleného množstva). Vo zvýšenej miere sa hlavne v lokalite Lipné objavovala kôrovcová kalamita. Zakúpilo sa  a vysadilo  15 200 ks stromčekov. Zakúpil sa montovaný prístrešok pre hovädzí dobytok (HD) a na úschovu senáže. Odkúpili sme montovanú chatku v Zrazoch a zakúpili plemenného býka. Schválila sa rovnaká výška finančného profitu za les ako za rok 2015, za poľnohospodárske pozemky – sa schválilo zvýšenie o 66,7 %. Vo voľbách na ďalšie 5-ročné obdobie bol za člena dozornej rady zvolený Ondrej Bačé, Dalibor Vojt zo zdravotných dôvodov nekandidoval. Ostatné zloženie výboru ostalo rovnaké, predsedom DR sa stal Vladimír Čavajda.

28.4.2018 sa konalo riadne valné zhromaždenie. v Roku 2017 pokračovala lykožrútová kalamita v Lipnom, veterná sa vyskytla hlavne v lokalite Bijakovo a Polovná. Napadnuté, resp. vyvrátené stromy boli vymanipulované a spracované. Zakúpili a vysadili sme 13 600 ks stromčekov. Vyťažilo sa 1 407 m3 listnatej a 603 m3 ihličnatej drevnej hmoty.  Stav HD sa zvýšil na 35 ks. Prvýkrát sa vybavovali dotácie aj na mimoprodukčnú činnosť v lese – dostali sme celkom s poľnohospodárskymi dotáciami 91 781,35 EUR. Finančné profity boli vyplatené v rovnakej výške ako za rok 2016.

27.4.2019 sa konalo riadne zasadnutie zhromaždenia.V siedmom roku plnenia PSL (Program starostlivosti o les) bolo vyťažených2824 m3 drevnej hmoty, z toho 1 939 m3 listnatej a 885 m3 ihličnatej. Náhodná ťažba bola 1503 m3 – t.j. 53,22 % celkovej ťažby v roku a  229 m3 z výchovnej ťažby Obnovnej úmyselnej ťažby bolo 992 m3.Celková ťažba predstavuje 6,3 % z desaťročného plánu ťažby.V hospodárskom celku UaPPS Nolčovo  2 (výmera 16,47 ha) nebola v roku 2018 zaznamenaná žiadna ťažba. Vysadených bolo celkovo 16 800 ks stromčekov a zabezpečená ochrana stromčekov prípravkom Stopkus. Stav HD sa zvýšil na 44 kusov. Spoločenstvo nemá dlžníkov po lehote splatnosti a všetky administratívne povinnosti boli splnené v termínoch. Finančné profity boli poskytnuté v schválenej výške.

Vzhľadom na COVID 19 nebolo povolené stretávanie  viacerých osôb a tak sa  uskutočnilo za rok 2019 korešpondenčné hlasovanie podielnikov . Do 10.9.2020 bolo potrebné odovzdať hlasovacie lístky a 13.9. 2020 bolo vyhodnotené hlasovanie s výsledkom : všetky body boli schválené viac ako dvojtretinovou väčšinou hlasov podielnikov. Vyťažených bolo 1721 m3 drevnej hmoty, z toho 1424m3 listnatej a 297 m3 ihličnatej. Obnovnej úmyselnej ťažby bolo 621 m3 (36,1%), výchovnej  500 m3 (29.0 %) a kalamitnej 601 m3. Nakúpených a vysadených bolo 15 900 ks sadeníc     (prvé a opakované zalesňovanie), ochrana proti ohryzu bola vykonaná prípravkom Stopkus. Za osem rokov plnenia PSL ťažíme  47.1 % predpísaného objemu hlavne z dôvodu nízkej trhovej ceny smreka . V hospodárskom celku UaPPS Nolčovo  2  nebola vykonaná žiadna ťažba. Stav HD sa zvýšil na 53 kusov. Spoločenstvo nemá dlžníkov po lehote splatnosti a všetky administratívne povinnosti boli splnené v termínoch. Finančné profity budú poskytnuté v schválenej výške. Spoločenstvo neeviduje žiadne neuhradené faktúry po lehote splatnosti, nedlhuje iným subjektom.

Ing. Ján Vojt -predseda

Pridajte komentár

XHTML: Povolené tagy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>