Urbár a pasienkové pozemkové spoločenstvo Nolčovo

Zhromaždenie 2015

apríl 4th, 2015 at 19:21

 

Výbor Urbáru a pasienkového pozemkového spoločenstva /UaPPS/  Nolčovo

 PSČ  038 54 , IČO : 3 1 9 1 7 8 2 8 , zapísaného v registri pozemkových spoločenstiev Okresného úradu Martin,

 pozemkového a lesného odboru, vo vložke číslo : R – 0066/506

 

                                                                         z  v o  l  á  v a

  

             v súlade s §14,časti 1 , zákona č.97/2013 Zb.z., zmluvou a stanovami spoločenstva

             a ďalšími súvisiacimi platnými zákonmi, predpismi a nariadeniami

 

             na deň  25.4.2015   /t.j. v sobotu /  o  12,30 hod.(prezentácia od 11,30 hod.)

v spoločenskej miestnosti OcÚ v Nolčove

 

                   Z A S A D N U T I E              Z H R O M A Ž D E N I A

                                         

 

Program  zhromaždenia  :

 

1.    Otvorenie .

2.    Voľba  zapisovateľa,  sčítačov hlasov, overovateľov zápisnice.

3.    Voľba predsedu a členov mandátnej a  návrhovej komisie .       

4.     Správa o činnosti za rok 2014 .   

5.     Správa o ročnej účtovnej závierke, nájmy  a  návrh na rozdelenie zisku.

6.     Správa dozornej rady.

7.     Schválenie ročnej účtovnej závierky , nájmov a  rozdelenia zisku.

8.     Neznámi vlastníci a pomoc pri identifikácii vlastníkov a ich právnych 

        nasledovníkov .

9.     20 rokov od ustanovujúcej valnej hromady- stručný prehľad  doterajšej 

        činnosti spoločenstva.

10.   Podnikateľský zámer na ďalšie obdobie.

11.   Prehodnotenie poplatkov za služby , palivové a úžitkové drevo.

12.   Odmena Dozornej rady za rok 2014.

13.   Návrh uznesenia .

14.   Záver

 

 

Pri prezentácii od 11,30 hod. do 12,30 hod. v miestnosti konania je potrebné na vyzvanie predložiť občiansky

preukaz a v prípade zastúpenia právoplatné písomné splnomocnenie. Právo zúčastniť sa  zhromaždenia majú

podielnici UaPPS, alebo nimi právoplatne splnomocnení zástupcovia .

Za rozhodujúci deň v zmysle § 180 Obchodného zákonníka na uplatnenie práva účasti na zhromaždení  pre nových vlastníkov bol určený deň 17.4.2015 vrátane, ako deň predloženia dokladov o vlastníctve predsedovi (Ing. Ján Vojt) spoločenstva.

       Ak  zhromaždenie nebude uznášaniaschopné, výbor UaPPS zvoláva náhradné  zhromaždenie na 25.4.2015    v spoločenskej miestnosti OcÚ v Nolčove. so začiatkom o 13,30 hod.

Náklady spojené s účasťou na zhromaždení si hradí každý akcionár sám.

         Po schválení navrhnutej výšky nájmov, resp. podielov zo zisku    budú tieto po ukončení   zhromaždenia  vyplatené.

 

 

 

                                                                                   Predseda UaPPS p. Ing. Ján Vojt

 

V Nolčove 23.marca 2015

                                                                                   Podpredseda UaPPS p. Peter   Stano

 

Pridajte komentár

XHTML: Povolené tagy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>