Urbár a pasienkové pozemkové spoločenstvo Nolčovo

História

Urbár  a pasienkové pozemkové spoločenstvo Nolčovo / ďalej UaPPS Nolčovo/

Pozemkové spoločenstvo v Nolčove vzniklo na prelome 19. a 20. storočia ako spoločenstvo bývalých urbarialistov (poddaných). Na základe cisárskych patentov takzvanou „priateľskou dohodou “(kúpnou zmluvou) a následne  ďalšími priamymi kúpami lesy a pasienky od vtedajších zemepánov získalo do svojho vlastníctva.
V roku 1959 spoločenstvo prestalo existovať, lesy boli odovzdané Krajskej správe lesov v Žiline a pasienky Miestnemu národnému výboru Nolčovo, keďže  v  tom čase ešte neprebiehala socializácia poľnohospodárstva.
V roku 1992 prevzal prípravný výbor od Štátnych lesov , š.p. Žilina do užívania prvú, najväčšiu časť lesných pozemkov. V máji 1995 sa uskutočnilo ustanovujúce valné zhromaždenie na ktorom boli odsúhlasené stanovy a zmluva, zvolený výbor a dozorná rada. Predsedom spoločenstva sa stal Jozef Čavajda, podpredsedom  Ing. Ján Vojt,  hospodárom Ing. Ivan Milan a členmi výboru Peter Stano, Vladimír Vaňko,  Miloš Hajas a Rudolf Gallo. Predsedom Dozornej rady bol Vladimír Kráľ, členovia  Ján Ferianc starší a Vladimír Čavajda starší.
V septembri 1995 podľa zákona č.181/1995 Z.z. o pozemkových spoločenstvách bolo pod číslom 1/ 95  spoločenstvo zaregistrované s názvom : Urbár a pasienkové pozemkové spoločenstvo Nolčovo  ako spoločenstvo s právnou subjektivitou.
V roku 2000 sa stal predsedom dozornej rady Ing. Ján Zachar, členmi Juraj Vojt a Vladimír Čavajda. Po získaní funkcie starostu obce Nolčovo Ing. Ján Zachar odstúpil z funkcie predsedu dozornej rady. Zo zdravotných dôvodov ho nasledoval aj Juraj Vojt. Predsedom dozornej rady sa stal Dalibor Vojt, členmi Vladimír Čavajda starší a Ľubomír Dubovec. Dozorná rada v tomto zložení ostala aj po voľbách v roku 2007, zloženie výboru sa zmenilo. Predsedom sa stal Peter Stano, podpredsedom Ing. Ján Vojt, hospodárom Ing. Ivan Milan. Členmi výboru sa stali : Ing. Ján Zachar, Vladimír Vaňko, Jaroslav Vavák a Peter Híčik. V apríli 2012 boli nové voľby  do výboru a dozornej rady . Predsedom sa stal Ing. Ján Vojt, podpredsedom Peter Stano, hospodárom Ing. Ivan Milan a členmi výboru Jaroslav Vavák, Vladimír Vaňko, Peter Híčik a Peter Vojt. Predsedom dozornej rady ostal Dalibor Vojt a členmi sú Ľubomír Dubovec a Vladimír Čavajda mladší. Po voľbách v roku 2017 ostalo rovnaké zloženie výboru, keď okrem doterajších členov sa neprihlásil žiadny kandidát. Predseda dozornej rady  Dalibor Vojt zo zdravotných dôvodov odmietol kandidovať a tak za člena bol zvolený jediný prihlásený kandidát – Ondrej Bačé. Na prvom zasadnutí výboru bol zvolený za predsedu Ing. Ján Vojt, za podpredsedu Peter Stano a  za hospodára    Ing. Ivan Milan. Na prvom zasadnutí dozornej rady bol zvolený za predsedu Vladimír Čavajda, členovia dozornej rady sú Ondrej Bačé a Ľubomír Dubovec. 

      Po voľbách v roku 2022 boli zvolení  všetci 7 kandidáti, za Petra Híčika , ktorý zo zdravotných  dôvodov nekandidoval bol zvolený nový člen výboru Marián Volna. Na prvom zasadnutí výboru bol zvolený predsedom Ing. Ján Vojt, podpredsedom Peter Stano a hospodárom Ing. Ivan Milan.

  Do dozornej  rady boli zvolení všetci traja kandidáti, za Ondreja Bačé , ktorý nekandidoval zo zdravotných dôvodov bol zvolený Marek Milan. Na prvom zasadnutí dozornej rady bol zvolený za predsedu Vladimír Čavajda. Vo výbore a dozornej rady ostali ostatní doterajší členovia.

Pridajte komentár

XHTML: Povolené tagy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>